Privacy Policy

Privacy- & cookieverklaring dna-test.nl

Uw privacy is belangrijk voor u. Dat vinden wij bij dna-test.nl ook. Daarom doen wij er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Wij behandelen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en gebruiken ze alléén voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt. Wij handelen daarbij altijd in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacy- & cookieverklaring leest u waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, welke persoonsgegevens wij verwerken en wat er verder mee gebeurt.

Ageacare Switzerland
Ageacare Switzerland, handelend via haar website www.dna-test.nl (hierna te noemen: Ageacare) is in de zin van de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Dit houdt in dat alleen Ageacare bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

De contactgegevens van Ageacare in Nederland zijn:

4e Industriestraat 12
3133 EK Vlaardingen
+31 (0)10 340 0003

Al uw vragen over uw privacy en cookies stelt u via info@dna-test.nl

Toepasselijkheid
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens of privacygevoelige informatie die u ons verstrekt. Bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, een contactformulier, of bij de bestellingen die u plaatst.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?
Als u een product bij ons afneemt hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst. Gaat u akkoord met dit privacy statement? Dan geeft u expliciet toestemming (in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG) voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Als u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen.

U kunt uw toestemming altijd intrekken. Als u dat heeft gedaan kunnen op de verwerking van uw persoonsgegevens een of meer van de grondslagen zoals
genoemd in artikel 6 lid 1 sub b, c en/of f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel als er op ons een wettelijke verplichting rust om uw persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast kan de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk blijken voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ageacare.

Als u ons een (online) formulier met informatie van een andere persoon toezendt, bevestigt u daarmee dat u namens uzelf en alle andere personen die in het formulier worden vermeld uitdrukkelijk toestemming geeft voor het verwerken van persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U moet daarvoor ditprivacybeleid  onder de aandacht van die andere personen brengen en ook hun toestemming hebben verkregen.

Als u ons een vraag stelt gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het beantwoorden van uw vraag. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief en om de werking van de website te verbeteren.

Als wij persoonsgegevens willen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor u ze heeft verstrekt vragen wij daarvoor altijd eerst uw toestemming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

A. Persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst
Als u een product bij ons afneemt, vragen we u om uw:

• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer (niet verplicht)
• e-mailadres

Wij gebruiken deze persoonsgegevens dan om:

• uw betaling af te handelen
• u de bestelde testset(s) toe te zenden
• als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u te overleggen (via de
telefoon of e-mail)
• u te informeren over de status van de uitvoering van de test
• u te informeren over de resultaten van de uitgevoerde test
• u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

B. Persoonsgegevens die nodig zijn voor beantwoorden van uw vraag
Als u een vraag heeft en het contactformulier invult, vragen we u om uw:

• naam
• telefoonnummer (niet verplicht)
• e-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens dan om contact met u op te nemen en uw vraag af te
handelen.

C. Persoonsgegevens die nodig zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief
U ontvangt de nieuwsbrief alleen als zich daarvoor heeft ingeschreven en ons daarvoor dus toestemming hebt gegeven. Voor deze nieuwsbrief verwerken wij uw e- mailadres. In iedere nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich weer kunt afmelden. Wij verstrekken het abonneebestand van de nieuwsbrief niet (tegen betaling) aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

D. Persoonsgegevens die nodig zijn om de werking van de website te verbeteren
Als u de website bezoekt houden wij algemene en zo veel mogelijk geanonimiseerde gegevens over klikgedrag en bezoekgegevens bij. Hiervoor verwerken wij (onder
meer) uw (geanonimiseerde) IP-adres. Dit doen we met behulp van Google Analytics (meer informatie hierover vindt u verderop, onder ‘Cookies van derden’).

Persoonsgegevens die u via uw testset aan het laboratorium verstrekt
Alle persoonsgegevens die u als opdrachtgever aan onze partner, het laboratorium, verstrekt als u een DNA-testset opstuurt worden slechts gebruikt om de overeenkomst uit te voeren. Denkt u bij deze gegevens aan namen, geboortedata, geslacht, raciale of etnische afkomst en (eventueel) medische gegevens van de deelnemers aan de DNA-test, alsmede hun (vermeende) familierelatie tot elkaar. Gaat u akkoord met dit privacy statement? Dan geeft u expliciet toestemming (in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG) voor het verwerken van die persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden en verstrekken deze niet zonder uw toestemming aan derde partijen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dat verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen en echt nodig is voor onze dienstverlening. Het gaat dan om de volgende partijen: betaalpartners, IT-partners en het laboratorium.

Verwerken derden uw persoonsgegevens in onze opdracht?
Dan sluiten wij met hen een zogenaamde verwerkersovereenkomst om te zorgen voor  eenzelfde niveau van beveiligen en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij blijven echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beschermen wij uw gegevens?
Alle informatie die u ons via onze website verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Informatie over de status en resultaten van een DNA-test worden uitsluitend verstrekt aan de opdrachtgever (degene die de test heeft besteld) op basis van zijn/haar naam in combinatie met een geschikt referentienummer en/of andere informatie die Ageacare in staat stelt de identiteit van deze persoon vast te stellen.

Het internet is echter geen veilig medium. Daarom kunnen gegevens die via internet worden verzonden onderhevig zijn aan ongeautoriseerde handelingen door derden waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wij aanvaarden daarom geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de beveiliging van uw gegevens als deze via het internet worden verzonden.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt ervoor kiezen cookies uit te zetten. Dit doet u in de instellingen van uw internetbrowser. Daar kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

• Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

• Tracking cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoekaan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

• Google Analytics: wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Zo houden we bijvoorbeeld bij hoeveel gebruikers de site bezoeken, met welke browser, welke apparaat en welke resolutie, meten we hoe lang een bezoek duurt en houden we bij in welke volgorde een gebruiker de pagina’s op onze website bezoekt. Aan de hand van deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Deze informatie wordt, inclusief het (geanonimiseerde) IP-adres, door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google géén toestemming gegeven om de informatie die via onze website is verkregen te gebruiken voor andere Google diensten.

Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Wilt u meer weten over Google Analytics? Lees dan het algemene privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Uw gegevens blijven uw eigendom

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht op. U mag ons ook vragen die persoonsgegevens:

• aan te passen
• over te dragen aan een door u aangewezen derde partij
• te verwijderen

Als u ons vraagt uw persoonsgegevens te verwijderen bewaren we alleen nog de gegevens die we op basis van de wet moeten bewaren.

Stuur uw verzoek aan info@dna-test.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten?
Als u onverhoopt een klacht hebt over de manier waarop we met uw gegevens omgaan lossen we dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor dus gerust contact met ons op.

U mag een eventuele klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kunt u ook terecht als u een klacht heeft ingediend, maar niet tevreden bent over onze afhandeling.

Aanpassen privacy- & cookieverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld als de privacyregelgeving verandert, of als we gebruik gaan maken van nieuwe producten of diensten. We raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig nog eens te lezen, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op deze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.